Návšteva klienta doma - celodenná konzultácia

Je to moja najvyhľadávanejšia služba, pretože len veľmi málo trénerov je ochotných cestovať za klientom domov a venovať mu potrebný čas. Je zameraná na poskytnutie návodu KNOW HOW, na prácu s Vašim psom. Táto služba má veľmi dobré ohlasy a jej obľúbenosť medzi majiteľmi psov je veľmi vysoká. Návšteva prebieha u klienta v domácom prostredí. Chovanie psa sa mení najmä podľa situácie, v ktorej sa nachádza. V domácom prostredí sú prejavy psa najprirodzenejšie, pretože sa jedná o jeho teritórium, ktoré dokonale pozná a vie sa v ňom orientovať. Túto službu je potrebné si vopred objednať a taktiež je potrebné psa na môj príchod pripraviť. Okruh problémov, ktoré pri návšteve riešim je široký. Klientovi odpovedám na všetky jeho otázky spojené so správaním jeho psa. Konzultácia je doplnená o praktické ukážky riešenia problémov či výcvikových a výchovných nedostatkov. Celý priebeh mojej návštevy je zaznamenávaný na kameru a tento záznam je ponechaný klientovi. Ďalšia konzultácie po návšteve prebiehajú osobne, mailom alebo telefonicky. Mailová a telefonická konzultácia nie je ďalej spoplatňovaná.

Návšteva u klienta

Aktuálny oznam:

Jesenné výcvikové kurzy na Gäceli
individuálne aj kolektívne
info: 0944 302 978
(kynologický areál vedľa ČOV)