PSIA ŠKOLA a HOTEL

Formulár na odstúpenie od zmluvy

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY UZAVRETEJ NA DIAĽKU A ZMLUVY UZAVRETEJ MIMO PREVÁDZKOVÝCH PRIESTOROV OBCHODNÍKA
www.psiaskola.sk

 

(Vyplňte a zašlite tento formulár, len ak si želáte odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov obchodníka.)

– Komu: Psia škola s.r.o., Na Sihoti 1164/2, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika

– Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy o dodaní alebo poskytnutí tohto produktu: ………………………….

– Dátum objednania/dátum prijatia* ………………………….

– Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* ………………………….

– Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* ………………………….

– Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ………………………….

– Dátum ………………………….

 

* Nehodiace sa prečiarknite