PSIA ŠKOLA a HOTEL

Internetového obchodu www.psiaskola.sk

Adresa pre komunikáciu: Psia škola s.r.o., Na Sihoti 1164/2, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika

Zákazník

Meno a priezvisko:
Adresa:
Telefónne číslo/ emailová adresa:

Reklamovaný tovar/služba

Číslo dokladu o kúpe, alebo záručného listu:
Názov:
Dátum zakúpenia:
Príslušenstvo:
Popis Závady:

 

 

______________________________________________________________________________


Navrhujem aby moja reklamácia bola vybavená nasledujúcim spôsobom /požadované začiarknite/:
□Výmena tovaru □ Oprava tovaru

 

V prípade ak bude reklamácia vybavená vrátením peňazí a ak si želáte zaslať peniaze na bankový účet uveďte jeho číslo:

 

V ……………………………… dňa: ………………………………

 

……………………………………..
Podpis zákazníka